Ynglefuglene er godt i gang med de nye kuld 

Ynglefuglene er godt i gang med de nye kuld 

Vadehavet er særlig kendt for sine millioner af trækfugle, men der yngler også en lang række arter, som er med til at sætte et markant præg på området. Forår og forsommer er højtid for de ynglende fugle rundt om i Nationalpark Vadehavet, hvor man kan møde dem på strande, strandenge, forlande, i marsken og i vådområder bag digerne.

Mens man generelt kan sige, at trækfuglene klarer sig godt, så viser tællinger desværre, at nogle arter af ynglefugle har alvorlig tilbagegang. Det gælder blandt andet nogle af karakterfuglene i marsken og på strandengene: vibe, rødben og stor kobbersneppe.

Derfor er tiden lige nu en vigtig periode i fuglenes ’årshjul’: Det er nu den nye generation og dermed bestandens fremtid skal sikres. Men lige nu er samtidig en farlig tid for ynglefuglene, hvor især de arter, der yngler i de lavtliggende kystzoner er udsatte ved ekstraordinære højvander. Dem har der faktisk været en del af i maj og juni, og det har betydet, at mange ynglende fugle har mistet deres kuld og derfor må begynde forfra med æglægning, udrugning og så videre. Især arter som havterne, dværgterne, stor præstekrave, hvidbrystet præstekrave og klyde er blevet ramt.

Det er imidlertid ikke kun naturkræfterne, der udgør en risiko for de ynglende fugle – de bliver også påvirket af menneskelig færdsel og aktiviteter. Som gæst i nationalparken kan man hjælpe ynglefuglene godt på vej ved at vise hensyn og blandt andet respektere de områder, der er blevet afmærket med henblik på at sikre dem fred og ro til at få et nyt kuld på vingerne. Til gavn for deres art og til glæde for alle os, der holder af at kunne opleve dem i nationalparkens natur.