Sæler i Vadehavet

Sæler i Vadehavet

Nationalpark Vadehavet er Danmarks største nationalpark, og her finder vi også Danmarks største rovdyr: gråsælen. En voksen han-gråsæl kan veje op til 300 kg. Det gør samtidig gråsælen til Danmarks største pattedyr i det hele taget (målt på vægt), idet vort største landpattedyr, kronhjorten, ”kun” vejer op til 240 kg. Hun-gråsælen vejer betydeligt mindre end hannen (130-200 kg).

I begyndelsen af 1900-tallet blev gråsælen nærmest udryddet i Danmark, men siden den i 1969 blev fredet, er den vendt tilbage. I dag regner man med, at der er en bestand på 75-100 gråsæler i Vadehavet, hvor man de seneste år også har kunnet konstatere, at den så småt igen er begyndt at yngle.

Den spættede sæl er betydeligt mindre end gråsælen (70-120 kg). Den er almindelig i de fleste danske farvande, hvor den lever nær kyster med uforstyrrede sandbanker, revler og småøer. Den største bestand finder man i Vadehavet, hvor der lever omkring 4500 spættede sæler.

I det lave vand jager sælerne fisk og krebsdyr, men mindst lige så vigtigt som selve det lavvandede hav med dets føderigdom er Vadehavets mange sandbanker. Her søger sælerne op for at hvile, fælde pelsen, parre sig og føde deres unger.

I yngletiden juni, juli og august er sælerne meget følsomme overfor forstyrrelser, da fødslen af ungen skal foregå på land, og ungerne kun kan die i de korte perioder, hvor de er på land.

For at se sæler, skal man kende Vadehavet godt eller overlade turen til én af de turoperatører, som har sælsafarier på programmet. De vigtigste hvilepladser for sælerne i Vadehavet findes på Langli Sand i Grådyb, Langjord sydvest for Fanø, Peel Rev nord for Mandø, Koresand sydvest for Mandø og Bollert Sand nordvest for Rømø. Men man kan ofte også se sæler i vandet foran en af Vadehavets sluser.

Sælerne ligger ofte i meget blandede flokke med unge og gamle dyr mellem hinanden. Gråsælerne kan kendes fra de spættede sæler på, at de er mørke, meget store og et karakteristisk kegleformet hoved (på tysk hedder de Kegelrobben).

Bonus-info med de nyeste tal

I det fælles dansk, tysk, hollandske vadehav overvåges bestandene af sæler, og de nyeste tal viser, at man i sommeren 2017 registrerede det største antal nyfødte unger af spættet sæl siden de fælles tællinger begyndte i 1975. Der var tale om 9.167 unger, og det registrerede antal ligger på 24 procent flere end ved tællingerne i 2016. Men dette resultat afspejles ikke i antallet af voksne sæler talt på deres liggepladser på sandbanker og strande i fældeperioden i august, for her registreredes lidt færre end i 2016.

I 2014 toppede antallet af talte spættede sæler i det samlede vadehav med 26.576 individer. Nu falder bestanden tilsyneladende svagt, og i 2017 taltes der 25.936. Dette fald i den totale bestand står lidt i modsætning til fremgangen for antallet af nyfødte unger, men blandt forskerne mener man, at det kan være et tegn på, at Vadehavets samlede bærevne for spættede sæler er nået, og at bestanden efter mange års vækst sandsynligvis er på vej mod et naturligt leje.